การประชุม คกก.สรรหากรรมการสภา มรท. ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาจัดทำประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศาสนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาคุณสมบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศาสนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาจัดทำแบบเสนอชื่อ และแบบกรอกประวัติผลงานผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศาสนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ