งานด้วยรักและผูกพัน 64

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 "ด้วยรักและผูกพัน 64" ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีคณาจารย์ และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์, อ.วันทนีย์ บุญสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์, ผศ.ศรีสุภา นาคธน อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผศ.พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ และ ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อ.นิสากรณ์ สิมมา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คุณสมศักดิ์ เที่ยงธรรม บุคลากรสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี, คุณธนัญญา สุขอุดม บุคลากรสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คุณบังเอิญ ใจเขียนดี และ คุณเรวดี แสนภูวา บุคลากรสังกัดสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีพิธีมอบพวงมาลัย การมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และการกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของ ITC ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ