การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/64

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 9/2564 / การพิจารณาผู้มีสิทธิที่จะยื่นผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมอื่นๆ