การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/64

ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2565 / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ