การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่าย ครั้งที่ 3/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่าย ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่กำกับดูแลการเบิกจ่ายเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น (แบบ 4219) / การพิจารณาแบบฟอร์มสำหรับการติดใบเสร็จ / การพิจารณาการลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มสำหรับการเบิกจ่าย / การพิจารณาการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

กิจกรรมอื่นๆ