การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 13/64

รศ.ดร.ชนะศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานกับมหาวิทยาลัย / การพิจารณาแนวทางการดำเนินการประเมินส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน และคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

กิจกรรมอื่นๆ