การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/64

อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาปฏิทินการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 / การพิจารณาผลจากการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร 4 ด้าน (SWOT) ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ