การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มรท. เพื่อส่ง สป.อว.

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์, ผู้อำนวยการและบุคลากร กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เพื่อหารือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ