การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท / การพิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การดำเนินการให้นักศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร พ.ศ.2564 / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 / การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 / การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)

กิจกรรมอื่นๆ