การประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรีจากบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/64

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรีจากบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับรางวัลเพชรเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ