การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 10/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา / การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) / การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีฐานะตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 คน และคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 คน / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขรหัสวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) คณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะครุศาสตร์ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะครุศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ