การอบรมพัฒนา AI ก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมพัฒนา AI ก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัล ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 180 คน ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบทิศทางการพัฒนาทางด้าน AI (ปัญญาประดิษฐ์) ตลอดจนเพื่อให้ทราบว่าการพัฒนานี้ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของคนในยุคดิจิทัลอย่างไร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ