การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มรท.

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ