การประชุม คกก.ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3/64

ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การและกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) / การพิจารณาการจัดอบรมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน / การพิจารณาปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ