การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 10/64

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 / การพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2564 - 2568

กิจกรรมอื่นๆ