คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 อ.ดร.สราวุฒิ แนบเนียร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ในรูปแบบการวิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกร่างและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อให้หลักสูตรมีการตอบโจทย์แนวโน้มแห่งอนาคตตามที่รัฐบาลได้วางกรอบไว้ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, รศ.ดร.ลัดดา มีศุข อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

กิจกรรมอื่นๆ