มรท. เปิดมหาวิทยาลัยให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 แก่นักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขต อ.เมืองลพบุรี

ระหว่างวันที่ 6 - 10 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนอายุระหว่าง 12 - 18 ปี จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขต อ.เมืองลพบุรี จำนวนทั้งสิ้นกว่า 10,000 คน ตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้พื้นที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี สำหรับการนั่งรอคิวก่อนเข้าทำการฉีด และใช้บริเวณหน้าห้อง vip ภายในห้องอาหาร เป็นพื้นที่สำหรับจัดวางอุปกรณ์การสื่อสาร / คอมพิวเตอร์ / ใช้พื้นที่ภายในห้อง vip เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน หลังจากนั้นเมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะให้นักเรียนมานั่งพักคอยเพื่อสังเกตอาการบริเวณที่นั่งในโรงอาหารยูงทอง
โดยเมื่อวันที่ 6 และ 7 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 1,400 คน
 
 

 

กิจกรรมอื่นๆ