การประชุมตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/64

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแบบฟอร์ม เอกสาร และวิธีการลงนามบันทึกข้อมูลการตรวจสอบพัสดุ / การพิจารณากำหนดการจัดส่งรายงานตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ