คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมทั้งสัมภาษณ์และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ, คณบดีพร้อมด้วยรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดี, ผู้อำนวยการพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้าสำนักงานสถาบัน/สำนัก, คณาจารย์, บุคลากรสายสนับสนุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรูปแบบการตรวจเยี่ยมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสอบทานผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการตรวจทานคุณภาพของการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยว่ามีการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความโปร่งใส

กิจกรรมอื่นๆ