การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10/64

ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 / การพิจารณาขอปรึกษาเรื่องการจัดผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ของ ผศ.น้ำเพชร อยู่โต / การพิจารณารายงานข้อมูลและผลการดำเนินงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบ 12 เดือน / การพิจารณาขอส่งผลการสอบค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / การพิจารณาหัวข้อการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรรัฐประศาสตรศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาแก้ไขผลการเรียน X (ขส.) และ I (ร) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ

กิจกรรมอื่นๆ