มรท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เอนก อ่อนไสว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ