การประชุมการจัดการพัฒนากำลังคนในพันธกิจของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการจัดการพัฒนากำลังคนในพันธกิจของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ