การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 10/64

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / การพิจารณาการบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานกับมหาวิทยาลัย / การพิจารณาเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / การพิจารณาเห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของ ผศ.ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ / การพิจารณาขออนุมัติผลการเรียน X (ขส.) นักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน X (ขส.) และ I (ร) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ / การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

กิจกรรมอื่นๆ