I-TECH จัดวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรูปแบบการวิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ คุณสุธน วะราโภ ตำแหน่ง โทรศัพท์จังหวัดลพบุรี จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมวิพากษ์หลักสูตร

กิจกรรมอื่นๆ