การประชุม คกก.จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/64

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมอื่นๆ