การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณารายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ของคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ