การประชุม คกก.ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/64

รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 / การพิจารณาผลการประเมินการบริหารสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมอื่นๆ