การอบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณ ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหาร ติดตาม และประเมินผลงบประมาณ ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี 3 มิติ (GlowFa-MIS) และระบบบริหารงานบุคคล โดยได้รับเกียรติจาก อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และทีมงานจาก บริษัท นากา อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ