การประชุม คกก.พิจารณาทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ มรท.

รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ประธานกรรมการพิจารณาทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาหารือแนวทางการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 

กิจกรรมอื่นๆ