มรท.ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ บ. แฟลช เอ็กซ์เพรส

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับสาระสำคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในบริษัท เพื่อลดปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ที่มีผลการศึกษาและความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าทำงานกับบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัยในการจัดทำโครงการอื่น ๆ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏผ่านเครือข่ายสาขาของแฟลช เอ็กส์เพรส ทั่วประเทศร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปีการศึกษา คือตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 - ปีการศึกษา 2569

กิจกรรมอื่นๆ