มรท. เปิดมหาวิทยาลัยให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 เข็ม 2 แก่นักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขต อ.เมืองลพบุรี

ระหว่างวันที่ 2 - 9 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนอายุระหว่าง 12 - 18 ปี จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขต อ.เมืองลพบุรี อาทิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6, โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล, โรงเรียนเทศบาล 1 และ 2, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม, โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6), โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน, โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง, โรงเรียนบัณฑิตศึกษา, โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา, โรงเรียนวรวิทยา, โรงเรียนวรพิทยา, โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี, โรงเรียนกำจรวิทย์, โรงเรียนธงไชยใจดีไตรวิเทศศึกษา, โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี, โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ, โรงเรียนวัดถนนแค, โรงเรียนเมืองใหม่, โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี, โรงเรียนวินิตศึกษา, วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ลพบุรี และโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตฯ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 10,000 คน ตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้พื้นที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี สำหรับการนั่งรอคิวก่อนเข้าทำการฉีด และใช้พื้นที่บริเวณหน้าห้อง vip ภายในห้องอาหาร เป็นพื้นที่สำหรับจัดวางอุปกรณ์การสื่อสาร / คอมพิวเตอร์ / ใช้พื้นที่ภายในห้อง vip เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน หลังจากนั้นเมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะให้นักเรียนมานั่งพักคอยเพื่อสังเกตอาการบริเวณที่นั่งในโรงอาหารยูงทอง

กิจกรรมอื่นๆ