การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 11/64

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากธนาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณารายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / การพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการโครงการหารายได้ของส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ