คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ สอบทานกรณีพิเศษการพัฒนาโรงเรียนสาธิต มรท.

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี อ.ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ, คณบดีคณะครุศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผู้แทนคณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ, ผู้แทนคณะกรรมการ/สมาคมผู้ปกครอง/ชมรมศิษย์เก่า และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการฯ ในโอกาสสอบทานเป็นกรณีพิเศษการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมทั้งสัมภาษณ์และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และผู้แทนคณะกรรมการ/สมาคมผู้ปกครอง/ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ เกี่ยวกับการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ในรูปแบบการสอบทานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการสอบทานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อเป็นการตรวจทานคุณภาพของการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่ามีการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด

กิจกรรมอื่นๆ