การประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการระดมความคิดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ และกำหนดเจ้าภาพในแต่ละด้านเพื่อนำไปปรับแก้รายละเอียดตามข้อเสนอแนะ ก่อนจัดทำรูปเล่มและนำเสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ