การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 15/64

รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 15/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การสรุปผลการดำเนินการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

กิจกรรมอื่นๆ