การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 8/64

รศ.วรวุฒิ เทพทอง ประธานกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาจัดทำคำแก้อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อบ.182/2564

กิจกรรมอื่นๆ