การประชุม คกก.บริหารทรัพยากรมนุษย์ มรท. ครั้งที่ 6/64

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเปิดรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทพธานี / การพิจารณาแนวทางในการดำเนินการจ้างคนพิการในหน่วยงานของรัฐ หรือการดำเนินการให้พื้นที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ / การพิจารณาร่างปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอื่นๆ