มรท.ศึกษาดูงานศูนย์ AIC จุฬาลงกรณ์ จ.สระบุรี พร้อมร่วมหารือการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานโรงปฏิบัติการต้นแบบแปรรูปอาหาร และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น ของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จ.สระบุรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งร่วมหารือการดำเนินงานการผลิตและพัฒนาทางด้านอาหารแห่งอนาคตด้วยกัน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.น.สพ.ดร. มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.สระบุรี และคณะ ให้การต้อนรับ

กิจกรรมอื่นๆ