การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 11/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีฐานะตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 คน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 คน / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมอื่นๆ