การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/64

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564

กิจกรรมอื่นๆ