การประชุมชี้แจงการขอใช้งบประมาณส่วนกลาง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี คุณวันเพ็ญ เต๊ะขันหมาก ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการขอใช้งบประมาณส่วนกลางที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมอื่นๆ