การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์) ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่เข้าร่วมการอบรม ได้เข้าใจหลักการและวิธีการดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) อย่างรอบด้าน ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกทักษะในการพิจารณาความเสี่ยง/อันตรายที่อาจมีต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยจากการพิจารณาโครงการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วันคือในวันที่ 9 - 11 และ 18 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบของการบรรยาย และการฝึกทดสอบ

กิจกรรมอื่นๆ