การประชุม คกก.บริหารงานกิจการ นศ.วจก. ครั้งที่ 1/64

ผศ.ดร.สุกัญญา พยุงสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ