วจก.ประชุมวางแผนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 65

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับรองคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อหารือและร่วมกันในการวางกรอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการ

กิจกรรมอื่นๆ