วจก.ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง สสส. สคล. และภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพเครือข่ายนักสื่อสาร เพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและสุขภาวะชุมชน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ, อ.กานต์ เชื้อวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.), สถานีโทรทัศน์ไทยเคเบิลบรอดแคสติ้ง 37HD และภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและสุขภาวะชุมชน ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับสาระสำคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมมือกันในการจัดทำโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคมในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างต้นแบบนวัตกรรมสื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้ประเด็นสื่อสาร "เสียงจากผู้ได้รับผลกระทบ" และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพที่สามารถนำไปใช้งานสื่อสารสุขภาวะได้จริง ตลอดจนเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรของคู่สัญญาทั้ง 4 ฝ่าย และเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพของนักสื่อสาร โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 - 11 พฤศจิกายน 2567

กิจกรรมอื่นๆ