การประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ร่วมกับ คณบดี และผู้อำนวยสถาบัน/สำนัก ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือและร่วมกันในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรมอื่นๆ