วจก.ประชุมอาจารย์และบุคลากร ภาคการศึกษาที่ 2/64

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ นโยบาย ของคณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2566 - 2570)
โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่คณาจารย์ซึ่งเป็นผู้แทนสาขาวิชา และผู้แทนคณาจารย์ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ชุดเก่า ได้แก่ ผศ.วรรณวิไล โกษะโยธิน, อ.ภาสกร รอดแผลง, อ.เชาวลิต ศุภศักดิ์ธำรง, ผศ.ดร.โสพิศ คำนวนชัย, อ.ดร.สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ และ อ.เพ็ญนภา จุมพลพงษ์ และพิธีมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ น.ส.สุจิรา สาหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในโอกาสสำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ