สภาคณาจารย์ฯ จัดประชาพิจารณ์ร่างประกาศ มรท. เรื่อง กำหนดขอบข่ายภาระงาน และเกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ประจำ ซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและวิทยากรบรรยายการประชาพิจารณ์ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดขอบข่ายภาระงาน และเกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ประจำซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในรูปแบบการประชาพิจารณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชาพิจารณ์ครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เข้าร่วมการประชุม ได้รับทราบในประเด็นขอบข่ายภาระงานของคณาจารย์ประจำเพื่อก่อให้เกิดเป็นข้อมูลในการตัดสินใจอันจะเป็นประโยชน์และลดข้อขัดแย้งระหว่างมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้คณาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในขอบข่ายภาระงานและเกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ประจำ ซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

กิจกรรมอื่นๆ