การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/64

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาอนุมัติการแก้ผลการเรียน ร. (I), ข.ส. (X) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรรายวิชา (มคอ.5) นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / การพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / การพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กิจกรรมอื่นๆ