มรท.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้นวัตกรรมในกระบวนการผลิตข้าว และการปลูกพืชสมุนไพร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร, คณาจารย์, คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี, ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ของ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้นวัตกรรมในกระบวนการผลิตข้าว และการปลูกพืชสมุนไพร ในพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณชารินทร์ สิงห์ดี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ